ប្រវត្តិសាស្ត្រ​​ខ្មែរ ភាគ​រឿង​ព្រេង​និទាន និង​តាម​រយៈ​សិលាចារិក ទំព័រទី២


ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ​ដោយ រស់​ ចន្ត្រាបុត្រ

មាតិកា​រឿង
អារម្ភកថា
សេចក្ដី​ផ្ដើម
១‑ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ភាគ​រឿង​ព្រេង​និទាន
១‑ព្រះថោង នាង​នាគ ឬ​ដើម​កំណើត​ការ​កកើត​ទឹក​ដី​ខ្មែរ

‑ព្រះពុទ្ធ​ទំនាយ
‑ប្រវត្តិ​ព្រះថោង
‑អភិសេក​ព្រះថោង នាង​នាគ
‑សង្គ្រាម​នឹង​ចាម
‑កំណត់

២‑ព្រះរាជវង្ស​ព្រះថោង នាង​នាគ

‑ព្រះ​វិរោរាជ
‑ព្រះ​ឧទ័យ
‑ព្រះ​សុវណ្ណបទុម
‑ស្ដេច​ប្រទេសរាជ
‑កំណត់

៣‑ព្រះ​កេតុមាលា ឬ​ល្បើក​អង្គរ

‑ព្រះបាទ​ទេវង្សអស្ចារ្យ
‑ដើម​កំណើត​ព្រះ​កេតុមាលា
‑ព្រះ​ពិស្ណុការ
‑ស្ថាប័ន​នគរ
‑ប្រវត្តិ​តាព្រហ្មណ៍
‑ព្រឹត្តិការណ៍​ក្នុង​រាជ្យ​ព្រះបាទ​កេតុមាលា
‑កំណត់

៤‑ពញារោង

‑ព្រះរាជវង្ស​បន្ត​ពី​ព្រះ​កេតុមាលា
‑ព្រះបាទ​បទុមវរវង្ស
‑ព្រះបាទ​បទុមសូរ្យវង្ស
‑កំណត់

៥‑ប្រវត្តិ​ព្រះ​ត្រៃបិដក និង​ព្រះ​កែវ​មរកត ដែល​បាន​ចូល​មក​ដល់​ស្រុក​ខ្មែរ

‑បុព្វហេតុ​ដំបូង
‑ព្រះ​បាទ​ធនញ្ជ័យគោរពរាជ្យ
‑ថ្ងៃ​ដែល​ខ្មែរ​ត្រូវ​បាត់​បង់​ព្រះ​ត្រៃបិដក
‑កំណត់

៦‑ស្ដេច​គំលង់

‑មហាក្សត្រ​សោយរាជ្យ​បន្ទាប់​ពី​ព្រះ​បាទ​ធនញ្ជ័នគោរពរាជ្យ
‑ព្រះបាទ​ជេដ្ឋាជ័យ
‑ស្ដេច​គំលង់ ឬ​ព្រះបាទ​ស័ង្ខចក្រ
‑កំណត់

៧‑ប្រវត្តិ​បក្សីចាំក្រុង

‑ព្រះបាទ​ចក្រព័ត្រ
‑ដំបងក្រញូង
‑ពញាក្រែក ឬ​ព្រហ្មកិល
‑បក្សីចាំក្រុង
‑កំណត់

៨‑ព្រះរាជវង្ស​បន្ត​ពី​ព្រះបាទ​បក្សីចាំក្រុង

‑ព្រះបាទ​អឡស្សរាជ
‑ព្រះបាទ​វុឌ្ឍិយា
‑ព្រះបាទ​សិង្ខក័ង្ខា
‑កំណត់

៩‑ស្ដេច​ពាល

‑កំណត់

១០‑ស្ដេច​ត្រសក់ផ្អែម

‑ព្រះបាទ​សីហនុរាជ
‑ប្រវត្តិ​ដើម​តាត្រសក់ផ្អែម
‑រាជ្យ​ព្រះបាទ​ត្រសក់ផ្អែម

‑កំណត់

១១‑មហានគរ​ត្រូវ​សៀម​វាយ​ប្រហារ​លុកលុយ និង​កាន់​កាប់​បាន​ជា​លើក​ដំបូង

‑ព្រះបាទ​និព្វានបាទ
‑ព្រះ​សិទ្ធានរាជា
‑ព្រះបាទ​លំពង្ស
‑ព្រះបាទ​ស្រីសុរិយោទ័យ
‑កំណត់

១២‑មហានគរ​ត្រូវ​សៀម​វាយ​ប្រហារ​លុកលុយ​ដណ្ដើម​យក​បាន​កាន់​កាប់​ជា​លើក​ទី​២

‑ព្រះបាទ​បរមរាមា
‑ព្រះបាទ​ធម្មសោករាជ
‑ព្រះបាទ​ស្រីសុរិយោវង្ស
‑ព្រះបាទ​បរមសោករាជ
‑ចៅពញាយ៉ាត ឬ​ការ​រំដោះ​មហានគរ
‑កំណត់

យោបល់​រួម

២‑ប្រវត្តិសាស្ត្រ​តាម​សិលា​ចារឹក និង​ឯកសារ​ចិន
១‑យុគ​ដើម​នគរ​ខ្មែរ

ក‑ដើម​កំណើត​ស្រុក​ខ្មែរ
ខ‑នគរ​ហ្វូណន ឬ​នគរភ្នំ

១‑ព្រះបាទ​ហ៊ុនទៀន ព្រះនាង​លីវយី

២‑ព្រះបាទ​កៅឌិញ្ញ ព្រះនាង​សោមា

គ‑ព្រះរាជវង្ស​នគរភ្នំ

១‑ព្រះបាទ​ហ៊ុន​ផាន់ហួង

២‑ព្រះបាទ​ហ្វាន់ហ្វាន់

៣‑ព្រះបាទ​ហ្វាន់​ឆេម៉ាន់

៤‑ព្រះបាទ​ហ្វាន់​ចាន់

៥‑ព្រះបាទ​ហ្វាន់​ស៊ីយុន

ឃ‑សង្គម​ខ្មែរ​ជំនាន់​ហ្វូណន
ង‑ឥណ្ឌាវូបនីយកម្ម​លើក​ទី​២

១‑ព្រះបាទ​កៅឌិញ្ញវរ្ម័ន

២‑ព្រះ​ស្រីឥន្ទ្រវរ្ម័ន

៣‑ព្រះបាទ​ជ័យវរ្ម័ន

៤‑ព្រះបាទ​រុទ្ទ្រវរ្ម័ន

២‑កម្ពុជា​មុន​សម័យ​អង្គរ

ក‑នគរ​កម្ពុជា ឬ​នគរ​ចេនឡា

១‑សិលាចារឹក​ជា​សក្ខីភាព

២‑ព្រះមហាក្សត្រ​ចេនឡា

ខ‑ការបង្រួបបង្រួម​ទឹក​ដី​កម្ពុជា​ជាលើក​ដំបូង

១‑ព្រះបាទ​ភវវរ្ម័ន​ទី​១

២‑ព្រះបាទ​មហិន្ទ្រវរ្ម័ន

៣‑ព្រះបាទ​ឥសានវរ្ម័ន​ទី​១

៤‑ព្រះបាទ​ភវវរ្ម័ន​ទី​២

៥‑ព្រះបាទ​ជ័យវរ្ម័ន​ទី​១

គ‑នគរ​ចេនឡា​ដីគោក និង​នគរ​ចេនឡា​ទឹកលិច

១‑ចេនឡា​ដីគោក

២‑ចេនឡា​ទឹកលិច

ឃ‑ចេនឡា​ទឹកលិច​ក្រោម​ការ​ត្រួតត្រា​ជ្វា​កោះ​ហ្សាវា

៣‑កម្ពុជា​សម័យ​អង្គរ

ក‑ព្រះបាទ​ជ័យវរ្ម័ន​ទី​២

១‑ការ​តស៊ូ​រំដោះ​ជាតិ

២‑ការ​ប្រកាស​ឯករាជ្យភាព​របស់​កម្ពុជា

៣‑ទស្សនៈ​ទេវរាជ

៤‑ការ​កសាង និង​ស្នាដៃ

ខ‑ការ​កើន​ចម្រើន​នៃ​ឥទ្ធិពល​ខ្មែរ

១‑ព្រះបាទ​ជ័យវរ្ម័ន​ទី​៣

២‑ព្រះបាទ​ឥន្ទ្រវរ្ម័ន​ទី​១

គ‑ដើម​កំណើត​ការ​កសាង​មហានគរ​លើក​ទី​១

១‑ព្រះបាទ​យសោវរ្ម័ន​ទី​១

២‑ព្រះបាទ​ហរស្សវរ្ម័ន​ទី​១

៣‑ព្រះបាទ​ឥសានវរ្ម័ន​ទី​១

៤‑ព្រះបាទ​ជ័យវរ្ម័ន​ទី​៤

៥‑ព្រះបាទ​ហរស្សវរ្ម័ន​ទី​២

៦‑ព្រះបាទ​រាជឥន្ទ្រវរ្ម័ន

៧‑ព្រះបាទ​ជ័យវរ្ម័ន​ទី​៥

ឃ‑មហានគរ​ជំនាន់​ទី​២

១‑ព្រះបាទ​ឧទ័យទិត្តិយវរ្ម័ន​ទី​១

២‑ព្រះបាទ​ជ័យវិរវរ្ម័ន

៣‑ព្រះបាទ​សុរិយាវរ្ម័ន​ទី​១

៤‑ព្រះបាទ​ឧទ័យទិត្តិយវរ្ម័ន​ទី​២

៥‑ព្រះបាទ​ហរស្សវរ្ម័ន​ទី​៣

៦‑ព្រះបាទ​នរិបដិន្ទ្រវរ្ម័ន

ង‑សន្តតិវង្ស​ហិធរបុរៈ

១‑ព្រះបាទ​ជ័យវរ្ម័ន​ទី​៦

២‑ព្រះបាទ​យុវរាជ

៣‑ព្រះបាទ​ធរណិន្ទ្រវរ្ម័ន​ទី​១

៤‑ព្រះបាទ​សុរិយាវរ្ម័ន​ទី​២

ច‑សង្គ្រាម​រវាង​ខ្មែរ និង​ចាម

១‑ដើម​កំណើត​នគរ​ចម្ប៉ា

២‑បុព្វហេតុ​សង្គ្រាម​ខ្មែរ និង​ចម្ប៉ា

៣‑សង្គ្រាម​ខ្មែរ‑ចាម​ក្នុង​រជ្ជកាល​ព្រះបាទ​សុរិយាវរ្ម័ន​ទី​២

៤‑ព្រះបាទ​ធរណិន្ទ្រវរ្ម័ន​ទី​២

៥‑ព្រះបាទ​យសោវរ្ម័ន​ទី​២

៦‑ព្រះបាទ​ត្រីភុវ័នអាទិត្យវរ្ម័ន

ឆ‑ព្រះបាទ​ជ័យវរ្ម័ន​ទី​៧

១‑ចលនា​តស៊ូ​រំដោះ​ជាតិ

២‑សង្គ្រាម​សងសឹក​របស់​ស្ដេច​នគរ​ចម្ប៉ា

៣‑ប្រវត្តិ​របស់​ព្រះបាទ​ជ័យវរ្ម័ន​ទី​៧

៤‑ការ​កសាង និង​ស្នាដៃ

៥‑ទស្សនៈ​នយោបាយ

ជ‑ឱនភាព​ប្រទេស​កម្ពុជា

១‑ព្រះបាទ​ឥន្ទ្រវរ្ម័ន​ទី​២

២‑ព្រះបាទ​ជ័យវរ្ម័ន​ទី​៨

៣‑ព្រះបាទ​ឥន្ទ្រវរ្ម័ន​ទី​៣

៤‑ព្រះបាទ​ឥន្ទ្រជ័យវរ្ម័ន

៥‑ព្រះបាទ​ជ័យវរ្ម័នបរមឥស្វរៈ

៤‑បដិវត្តន៍​ខ្មែរ​ក្នុង​សតវត្ស​ទី​១៤ ?

ក‑បុព្វហេតុ
ខ‑ព្រះពុទ្ធសាសនា​ថេរវាទ
គ‑សាសនា​ជា​ឧបករណ៍​នយោបាយ

ការ​កំណត់​ក្នុង​ពង្សាវតារ​ខ្មែរ

ទំព័រទី១ទំព័រទី២ទំព័រទី៣ទំព័រទី៤ទំព័រទី៥

Advertisements
  1. មិន​ទាន់​មាន​មតិ។
  1. No trackbacks yet.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: