ទំព័រដើម > ឯកសារច្បាប់ > ឯកសារ​ច្បាប់​ និង​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តី​អំពី នីតិសារពើ​ពន្ធ

ឯកសារ​ច្បាប់​ និង​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តី​អំពី នីតិសារពើ​ពន្ធ

បាន​ដាក់​ប្រកាស​នៅ ថ្ងៃទី 1 ខែតុលា ឆ្នាំ 2012 បញ្ចេញមតិ Go to comments

ឯកសារ​ខាង​ក្រោម​នេះ​ គឺ​​ជា​បណ្តុំ​​​ឯ​សារ​​ច្បាប់ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ទាក់​ទង​នឹង​វិស័យ​សារពើពន្ធ ដែល​ដក​ស្រង់​ពី​ប្រភព​ផ្សេងៗ ជា​ពិសេស​ពី​គេហទំព័រ​របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធដារ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ទាញ​យក និង​ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​ច្បាប់​ទាំង​អស់​នេះ ជា​ពិសេស​សម្រាប់​និស្សិត ដែល​កំពុង​សិក្សា​អំពី​នៃ​វិស័យ​សារ​ពើ​ពន្ធ ។ ឯកសារ​មាន​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ទាំង​អស់ វា​ពិត​ជា​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ណាស់ សម្រាប់​យក​ទៅ​មើល ឯកសារ​ទាំង​អស់​នេះ​ភាគ​ច្រើន​គឺ​​យក​មក​ពី​គេហទំព័រ​របស់​ អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​ពន្ធ​ដារ នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ដូច្នេះ​ហើយ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ចង់​បាន​ដើម្បី​យក​ទៅ​សិក្សា​ដើម្បី​យល់​ដឹង​អំពី​ច្បាប់​ នីតិ​សារពើពន្ធ សូម​មើល​ និង​ទាញ​យក​ឯក​សារ​ទាំងអស់​នោះ​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

ច្បាប់

 • ច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១០ ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ នស/រកម/១២០៩/០២៦ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ១៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តី​ពី​​ការ​កែ​តម្រូវ​​នៃ​​ច្បាប់​​ស្តី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​​ឆ្នាំ ២០០៩ ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ នស/រកម/០៦០៩/០០៩ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០០៧ ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ នស/រកម/០៣៥ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៦ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០០៦ ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ នស/រកម/១២០៥/០៤០ ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៥ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០០៥ ប្រកាស​ឱ្យប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ នស/រកម/១២០៤/០០២ ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៤ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​សារពើពន្ធ ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ នស/រកម/០៣០៣/០១០ ចុះ​ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៣ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​វិនិយោគ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ប្រកាស​ឱ្យ​​ប្រើ ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ នស/រកម/០៣០៣/០០៩ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៣ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តីពី​វិនិយោគ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ ០៣/នស/៩៤ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៩៤ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០០២ ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ នស/រកម/១២០១/១៥ ចុះ​ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០១ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០០១ ប្រកាស​ឱ្យប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ នស/រកម/១២០០/១២ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០០ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ១៩៩៩ ប្រកាស​ឱ្យប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ នស/រកម/០១.៩៩/០១ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៨ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ១៩៩៨ ប្រកាស​ឱ្យប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ នស/រកម/០១៩៨/០១ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ០៩ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៩៨ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តីពី​សារពើពន្ធ ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ នស/រកម/០២៩៧/០៣ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៩៧ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តី​ពី​​ការ​កែ​តម្រូវ​​នៃ​ច្បាប់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ១៩៩៥ ប្រកាស​ឱ្យ ប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ ជ​ស/រកម/០៩៩៥/០១ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ០១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៥ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ១៩៩៥ ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ ១១ ន.ស.៩៤ ចុះ​ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៤ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តី​ពី​​ការ​កែ​តម្រូវ​នៃ​ច្បាប់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ១៩៩៤ ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជ ក្រម​លេខ ០៨ ន.ស.៩៤ ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩៤ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តីពី​សហលក្ខន្តិកៈ​មន្ត្រី​រាជ​កា​រ​ស៊ីវិល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ដែល​ប្រកាស​ឱ្យ ប្រើ​ដោយ ព្រះរាជក្រម​លេខ ០៦ ន.ស.៩៤ ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៩៤ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ១៩៩៤ ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ដោយ ព្រះរាជក្រម​លេខ ០២ នស ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៣ (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការបង្កើត​តែមប្រិ៍​សារពើពន្ធ ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ដោយ ព្រះរាជក្រឹត្យ​លេខ ២៣ ក្រ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៩១ របស់​ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ​នៃ​រដ្ឋ​កម្ពុជា(ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការបង្កើត​ពន្ធ​សត្តឃាត ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ដោយ ព្រះរាជក្រឹត្យ​លេខ ១៧ ក្រ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៩១ របស់​ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ​នៃ​រដ្ឋ​កម្ពុជា(ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការបង្កើត​ពន្ធ​ប្រថាប់ត្រា ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ដោយ ព្រះរាជក្រឹត្យ​លេខ ២១ ក្រ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៩១ របស់​ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ​នៃ​រដ្ឋ​កម្ពុជា (ទាញ​យក)
 • ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការបង្កើត​ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និង​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ដោយ ព្រះរាជក្រឹត្យ​លេខ ២៤ ក្រ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៩១ របស់​ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ​នៃ​រដ្ឋ​កម្ពុជា (ទាញ​យក)
 • ក្រឹត្យច្បាប់​ស្តីពី​ពន្ធ​ប៉ាតង់​របស់​ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ លេខ ២២ ក្រ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ១៩៨៥ (ទាញ​យក)

អនុក្រឹត្យ

 • អនុក្រឹត្យ​ការ​តម្លើង​​​​ទីចាត់​ការ​គយ​និង​រដ្ឋ​ករ នាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ និង​រតនាគារជាតិ នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឱ្យ​ទៅជា​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ​និង​រដ្ឋ​ករ​កម្ពុជា អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ និង​អគ្គនាយកដ្ឋាន​រតនាគា​រ​ជាតិ ស្ថិត​ក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រេច​ដោយ​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​​កម្ពុជា លេខ ១៣៤ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៨ (ទាញ​យក)
 • អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​អាករ​លើ​តម្លៃបន្ថែម​សម្រេច​ដោយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា លេខ ១១៤ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៩ (ទាញ​យក)

ប្រកាស

 • ប្រកាស​ស្តីពី​​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និង​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រ​ភេ ទ សម្រាប់ ឆ្នាំ ២០១២ (ទាញ​យក)
 • ប្រកាស​ស្តីពី​ការលើកលែង​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ ចំពោះ​សង្កាត់​មួយចំនួន ក្នុង​រាជធានី ភ្នំពេញ (ទាញ​យក)
 • ប្រកាស​ស្តីពី​​ការ​កែ​ប្រែ​បំពេញបន្ថែម​ឯកសារ​ក្នុង​ទម្រង់​បែបបទ​សម្រាប់​ការចុះបញ្ជី​ពន្ធដារ (ទាញ​យក)
 • ប្រកាស​ស្តីពី​​ការ​លើក​ទឹកចិត្ត​ពន្ធ​បន្ថែម​ចំពោះ​ការ​ដាំ​ដុះ​ស្រូវ ការ​ប្រមូល​​ទិញ​ស្រូវ និង​ការផលិត​អង្គរ​នាំចេញ (ទាញ​យក)
 • ប្រកាស​ស្តីពី​ប្រាក់​វិភាគទាន​សប្បុរសធម៌ (ទាញ​យក)
 • ប្រកាស​ស្តីពី​ការបង្កើត​គណៈកម្មការ​វាយតម្លៃ​អចលនទ្រព្យ​សម្រាប់​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ លេខ ៤៩៤ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០ (ទាញ​យក)
 • ប្រកាស​ស្តីពី​​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ លេខ ៤៩៣ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០ (ទាញ​យក)
 • ឧ​ប​សម្ពន្ធ (រាជធានី​ភ្នំពេញ – ២៣ ខេត្ត) (ទាញ​យក)
 • ប្រកាស​ស្តីពី​តម្លៃ​គិត​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ លេខ ៣៧១ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ០៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ (ទាញ​យក)
 • ប្រកាស​ស្តីពី​ការអនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រើ​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ដែល​កែប្រែ​នីតិវិធី​ប្រតិបត្តិ នៃ​ការ​បញ្ជាក់​វិញ្ញាបនបត្រ​ដើម កំណើត ទំនិញ​នៃ​តំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​អាស៊ាន-ចិន (ទាញ​យក)
 • ប្រកាស​ស្តីពី​​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន​និង​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ (ទាញ​យក)
 • ប្រកាស​ស្តីពី​​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ លេខ ៤៩៣ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០ (ទាញ​យក)
 • ប្រកាស​ស្តីពី​​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន​និង​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១០ លេខ ៤៦១ សហវ.ប្រក.ពដ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០ (ទាញ​យក)
 • ប្រកាស​ស្តីពី​ឆ្នាំ​ជាប់ពន្ធ សម្រេច​ដោយ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ១៤៨១ សហវ.ប្រក.ពដ ចុះ​ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ (ទាញ​យក)
 • ប្រកាស​ស្តីពី​ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស សម្រេច​ដោយ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ១១៧៣ សហវ.ពដ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៣ (ទាញ​យក)
 • ប្រកាស​ស្តីពី​ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ​ដែល​សម្រេច​ដោយ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ១០៥៩ សហវ.ប្រក.ពដ ចុះ​ថ្ងៃទី ១២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៣ (ទាញ​យក)
 • ប្រកាស​ស្តីពី​ការប្រើប្រាស់​ទម្រង់​លិខិត​ប្រកាស​បង់ប្រាក់​ពន្ធ​រំដោះ​ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ដែល​សម្រេច ដោយ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ៥០៦ សហវ.ពដ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០២ (ទាញ​យក)
 • ប្រកាស​ស្តីពី​ការអនុវត្ត​អាករ​លើ​តម្លៃបន្ថែម​លើ​ការនាំ​ចូល និង​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​ទំនិញ​មួយចំនួន សម្រេច​ដោយ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ៣០៣ សហវ.ពដ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០១ (ទាញ​យក)
 • ប្រកាស​ស្តីពី​ការអនុវត្ត​អាករ​លើ​តម្លៃបន្ថែម​ចំពោះ​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​ថាមពលអគ្គីសនី សម្រេច​ដោយ​ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ៦០៥ ប្រក.សហវ.ពដ ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០០ (ទាញ​យក)
 • ប្រកាស​ស្តីពី​អាករ​លើ​តម្លៃបន្ថែម​សម្រេច​ដោយ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ១០៣១ ប្រក.សហវ.ពដ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៨ (ទាញ​យក)

សារាចរ​ណែនាំ

 • សារាចរ​ណែនាំ​អនុវត្ត​ប្រកា​សលេខ ៣៨៣ សហវ.អ​ពដ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ (ទាញ​យក)
 • សារាចរ​ណែនាំ​ស្តីពី​ការអនុវត្ត​ពន្ធ​ប៉ាតង់​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ០០៤ សហវ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៧ (ទាញ​យក)
 • សារាចរ​ណែនាំ​ស្តីពី​យន្តការ​បង្វិល​សង​ប្រាក់​អាករ​លើ​តម្លៃបន្ថែម​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ០០៤ សហវ.ពដ ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៥ (ទាញ​យក)

សេច​ក្តី​ជូន​ដំណឹង

 • សេច​ក្តី​ជូន​ដំណឹង​​លេខ ៤៣៧ អ​ពដ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១២ របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​សូម​ជម្រាប​ជូន​ដល់ អ្នកឧកញ៉ា លោកជំទាវ លោក​លោកស្រី​ជា​អភិបាល​ឬ​បណ្ណាធិការ​សហគ្រាស ដែល​ជា​អ្នក​ជាប់ពន្ធ​តាម​របប​ស្វ័យ​ប្រកាស ថា៖ ក្នុងករណី​មានការ​ទិញ-លក់ សហគ្រាស ភាគី​លក់ ត្រូវតែ​ធ្វើការ​ជម្រះបំណុល​ពន្ធ​ឱ្យ​បាន​ស្រេចបាច់​មុននឹង​ធ្វើ​ការ​លក់) (ទាញ​យក)
 • សេច​ក្តី​ជូ​ន​ដំណឹង​​ស្តីពី​ការជំរុញ​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និង​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១២ (ទាញ​យក)
 • សេច​ក្តី​ជូន​ដំណឹង លេខ ៣២៣ អ​ពដ ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ ​មីនា ឆ្នាំ ២០១២ របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​ស្តីពី​​ការ​ដាក់​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ​ប្រចាំឆ្នាំ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ជាប់ពន្ធ ២០១១ និង បង់ប្រាក់​ពន្ធ​ឱ្យ​បាន​រួសរាន់ ទាន់​ពេល​វេលា)(ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​​ស្តីពី​ការប្រើប្រាស់​ត្រា​ថ្មី​របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​​ស្តី​ពី​​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទីតាំង​សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌឫស្សីកែវ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​​ជាថ្មី​ដល់​បេក្ខជន​ទាំង​ពីរ​ភេទ ដែល​ប្រឡង​ជាប់​បម្រុង​ក្របខ័ណ្ឌ “ខ” និង “គ” មិនទាន់​បាន​មក​បង្ហា​ញ​ខ្លួន​សូម​ប្រញាប់​រួសរាន់​មក​បង្ហាញខ្លួន អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធ​ដា​រ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​​ស្តី​ពី​​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន​និង​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១២ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ដល់​បេក្ខជន​ទាំងពីរ​ភេទ ដែល​ប្រឡង​ជាប់​បម្រុង​ក្របខ័ណ្ឌ ខ និង គ មក​បង្ហាញខ្លួន នៅ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ដល់​បេក្ខជន​ទាំងពីរ​ភេទ ដែល​បាន​ប្រឡង​ជាប់​ជា​ស្ថាពរ​ចូល​បំរើ​ការងារ នៅ​អគ្គនាយក ដ្ឋា​ន​ពន្ធដារ នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​​ស្តី​ពី​​ការ​ពន្យារ​ពេល​​លើក​​ទី​២ សម្រាប់​ការ​បង់​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​​ស្តីពី​ការ​រំលឹក​ការ​បង់​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ ( លើក​ទី២ ) (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តីពី​ការ​រំលឹក​ការ​មក​បង្ហាញខ្លួន​រប​ស់​បេក្ខជន​ដែល​ប្រឡង​ជាប់​ចូល​បម្រើ​ការងារ​នៅ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តីពី​ការ​រំលឹក​ការ​បង់ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​​ស្តីពី​​ការ​ពន្យារ​ពេល​ការ​បង់ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​​ស្តីពី​ការអនុវត្ត​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ លេខ ០០៦ សហវ.អ​ពដ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង លេខ ០១៣ សហវ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការ​រំលឹក​ការបង់ពន្ធ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន​និង​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន​និង​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ដល់​បេក្ខជន​និង​សាធារណៈ​ជន​ដែល​ត្រៀមប្រឡង​ដើម្បី​ចូល​បម្រើ​ការងារ​នៅ អគ្គនាយក ដ្ឋា​ន​ពន្ធដារ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​កាលបរិច្ឆេទ​និង​មុខវិជ្ជា​ដែល​ត្រូវ​ប្រឡង​ចូល​បម្រើ​ការងារ​នៅ​អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធដារ នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​​ការ​ដាក់​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ជាប់ពន្ធ ២០១០ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​មន្ត្រីរាជការ​ដើម្បី​មក​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​អគ្គនាយក ដ្ឋា​ន ពន្ធដារ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការអនុវត្ត​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ លេខ ០០៦ សហវ.អ​ពដ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​​ការ​បង់ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និង​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១០ លេខ ១០៣៣ អ​ពដ ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១០ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និង​យានជំនិះ​គ្រប់ ប្រភេទ សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១០ លេខ ០០៩ សហវ.ពដ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការ​ដាក់​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០០៧ របស់​ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ០០២ សហវ.ពដ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៨ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​ដីធ្លី​មិនបាន​ប្រើប្រាស់​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ០១០ សហវ.ប្រក.ពដ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៧ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​កាតព្វកិច្ច​បង់ពន្ធ​ប៉ាតង់ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ០០២ សហវ.ពដ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៧ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​​​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ​គំរូ​ថ្មី​របស់​ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ០០៤ សហវ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៦ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការ​ប្រមូល​អាករ​លើ​ការ​ស្នាក់នៅ​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ៧១២៧ សហវ.ពដ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៦ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការ​ប្រមូល​អាករ​លើ​តម្លៃបន្ថែម​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ០២៣ សហវ.ពដ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០៣ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តីពី​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​បិទ​តែមប្រិ៍​អាករ​សម្រាប់​ការ​បញ្ជាក់​​ការបង់​ប្រាក់​អាករ​ពិសេស លើ​ទំនិញ និង​សេវា​មូ​យ​ចំនួន​សម្រាប់​បារី របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ០២៨ សហវ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០២ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តីពី​វិធានការ​ចំពោះ​ការគ្រប់គ្រង​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​ដីធ្លី​មិនបាន​ប្រើប្រាស់​របស់​ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ០១៨ សជណ.សហវ.ពដ ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០០ (ទាញ​យក)
 • សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​វិការ​គ្រប់គ្រង​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​ដីធ្លី​មិនបាន​ប្រើប្រាស់​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ០០៣ សជណ.សហវ.ពដ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៩ (ទាញ​យក)

ប្រភព​ដើម​មក​ពី៖ kh-cheyrithy.blogspot.com

សូម​មើល​ផង​ដែរ៖

Advertisements
ចំណាត់ក្រុម ៖ឯកសារច្បាប់
 1. Dim dara
  បាន​ដាក់​ប្រកាស​នៅ ថ្ងៃទី 24 ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ 2013 ម៉ោង 12:12 នាទី (ព្រឹក)

  សញ្ញាLogo របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច? ជួយប្រាប់ដោយអនុគ្រោះផង។

 2. kimsreymom
  បាន​ដាក់​ប្រកាស​នៅ ថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 3:47 នាទី (ល្ងាច)

  សូស្តី​ តើមានច្បាប់កម្មសិទ្ទិបញ្ញា?

 1. No trackbacks yet.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: